biegtykocin18

III Bieg Stefana Czarnieckiego. Tykocin 28.07.2018r.

Rejestracja zawodnika

Drogi uczestniku! W tym miejscu możesz zarejestrować swój udział w zawodach. Wprowadź poprawnie wszystkie wymagane dane. Informacje osobiste będziesz mógł zmienić w swoim profilu. Informacje dotyczące wyłącznie tych zawodów można zmienić na tej stronie. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych będziesz mógł przejść do płatności.

Formularz rejestracji w zawodach został ukryty przed osobami niezalogowanymi. Jeśli chcesz w tym miejscu zobaczyć formularz zaloguj się w sekcji Zawodnik.

/
Opisać przeżycie jakim jest maraton komuś, kto nigdy tego nie doświadczył, to jak próba opisania koloru komuś, kto urodził się ślepy.

Jerome Drayton

Informacje

REGULAMIN BIEGU

III Bieg Stefana Czarnieckiego w Tykocinie

Tykocin, 28.07.2018r


 


 

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem „III Biegu Stefana Czarnieckiego w Tykocinie” jest

Ewa Wądołowska.


 

II. WSPÓŁORGANIZATORZY

1. Marcin Wądołowski

2. Justyna Wądołowska


 

III. CEL

1. Popularyzacja biegania oraz zdrowego trybu życia, integracja i aktywizacja uczestników biegów.

2. Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród młodzieży i dorosłych.

3. Promocja zabytkowego miasteczka Tykocin.


 

IV. TERMIN I MIEJSCE BIEGU

1. Bieg odbędzie się 28 lipca 2018r. (sobota) w Tykocinie.

2. Start Biegu nastąpi o godzinie 17:00.

3. Biuro Zawodów umiejscowione będzie obok Pomnika Stefana Czarnieckiego (centrum Tykocina).

4. Start i meta znajdować się będą w odległości ok. 300 metrów od Pomnika Stefana Czarnieckiego (ul. Zagumienna).

5. Długość trasy wynosi 10km.

6. Bieg odbywać się będzie przy częściowo ograniczonym ruchu pieszym i drogowym.

7. Dekoracja zwycięzców oraz losowanie nagród przewidziane są na godzinę: 18.30

8. Po biegu odbędzie się ognisko dla wszystkich biegaczy.


 

V. LIMIT CZASU

1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 1,5 godziny od momentu wystrzału startera.

2. Zawodnicy, którzy po upływie wskazanego wyżej czasu nie dotrą do mety

zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.


 

VI. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

1. W Biegu prawo startu mają wyłącznie osoby, które ukończyły 16 lat.

2. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej http://www.chiptiming.pl/ oraz dokonanie opłaty startowej. Jest to również jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. Akceptując regulamin zawodnik wyraża zgodę na publikację zdjęć wykonanych na trasie biegu z jego wizerunkiem. Zdjęcia zostaną umieszczone na stronie internetowej biegu.

4. Zawodnicy pełnoletni zobowiązani są do podpisania w Biurze Zawodów oświadczenia o biegu na własną odpowiedzialność.

5. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna.

6. Zgłoszenia internetowe zostaną zawieszone 20 lipca 2018 r. Do tego czasu należy opłacić swój udział w zawodach. Osoby, które są na liście, a nie opłaciły do 20 lipca wpisowego zostaną usunięte z listy. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów w dniu 28 lipca 2018 r. w godzinach 13.30-16.30 pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.

7. Dla Biegu obowiązuje łączny limit 200 nadanych numerów startowych, przy czym o nadaniu numeru startowego decyduje kolejność dokonywania opłat startowych.

8. Podstawą odbioru pakietu startowego jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

9. Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie podpisanego oświadczenia tej osoby oraz kserokopii dowodu osobistego zgłoszonego zawodnika.

VII. Zgłoszenie drużyny:

Zgłoszona drużyna musi składać się z pięciu osób. Przed utworzeniem drużyny należy sprawdzić, czy nazwa nie jest już zajęta przez innych zawodników. Możliwe jest utworzenie kilku drużyn reprezentujących ten sam klub biegowy. Należy wtedy nadać odpowiedni numer drużynie. Przykład:

,,Białystok Biega Team 1”

,,Białystok Biega Team 2”

,,Białystok Biega Team 3” .

Wszystkie pięć osób z drużyny muszą wpisać nazwę tak samo, aby było wiadomo do jakiej drużyny należą. Można przynależeć tylko do jednej drużyny. Reprezentowanie którejś z drużyn nie wyklucza indywidualnego udziału w biegu.


 

VIII. OPŁATY

1. Każdy uczestnik biegu ponosi koszt opłaty startowej.

2. Wysokość opłaty startowej wynosi odpowiednio:


 

-30,00 zł - do dnia 31 marca 2018 r.

-35,00 zł - do dnia 20 lipca 2018 r.

-40,00 zł - w dniu 28 lipca 2018 r. (w godzinach 13.30-16.30) w Biurze Zawodów

3. Opłatę można wnosić

PRZELEWEM

Numer rachunku bankowego:

64 1090 2590 0000 0001 2388 8506

Odbiorca: Justyna Wądołowska

W tytule przelewu bankowego należy wpisać imię i nazwisko uczestnika, którego

opłata startowa dotyczy.


 

4. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub

przelewu bankowego z winy poczty lub banku.


 

5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.


 


 

IX. PAKIET STARTOWY:

W pakiecie startowym znajdować się będzie koszulka, kubek pamiątkowy oraz niespodzianki od firm współpracujących. Koszulki będą zamawiane 1 lipca 2018r. Do tego czasu należy wybrać rozmiar oraz opłacić udział w biegu. Osoby, które nie zdążą tego zrobić dostaną koszulkę, jednak nie gwarantujemy odpowiedniego rozmiaru.


 


 

X. KLASYFIKACJE

1. Każdemu uczestnikowi biegu czas będzie mierzony za pomocą elektronicznego

chipa.

2. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów netto liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety.

3. Wyniki zostaną przedstawione w komunikacie końcowym i zamieszczone na

portalu: http://www.chipHYPERLINK "http://www.chiptiming.pl/"timing.pl/ . dodatkowo do każdego uczestnika zostanie wysłana wiadomość sms z indywidualnym czasem.


 

4. Podczas Biegu prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn, klasyfikacje wiekowe oraz klasyfikacja drużynowa.

*****Kategorie:

-K,M-20 - (16-29 lat)


 

- K,M-30 - (30-39 lat)


 

- K,M-40 - (40-49 lat)


 

- K,M-50 - (50-59 lat)


 

- K,M-60 - (60-69 lat)


 

- K,M-70 - (powyżej 70 lat) - i starsi

*****Klasyfikacja drużynowa:

Wygrywają trzy najszybsze drużyny (sumowane będą czasy pięciu zawodników)

*****Dodatkowo zostaną udekorowani zawodnicy z Tykocina (najszybszy mężczyzna i najszybsza kobieta).


 

XI. NAGRODY

1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają na mecie specjalnie przygotowany okolicznościowy medal.

2. Dodatkowo organizator zapewnia statuetki oraz nagrody niespodzianki dla trzech najlepszych zawodników i trzech najlepszych zawodniczek w klasyfikacji generalnej. W klasyfikacjach wiekowych biegacze zostaną nagrodzeni pucharami. Dla najszybszej kobiety i mężczyzny z Tykocina przewidziane są nagrody niespodzianki. Trzy wygrane drużyny otrzymają puchary oraz niespodzianki.

3. Wygranie kategorii OPEN (kobiety, mężczyźni) nie pokrywa się z klasyfikacjami wiekowymi. Przykładowo: Jeśli kobieta lat 20 wygra 2 miejsce w klasyfikacji OPEN, nie bierze już udziału w klasyfikacji wiekowej.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do

przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w

całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.

Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

3. Bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.


 

KONTAKT:


 

justyna.wadolowska1993@wp.pl

502-565-070


 


 


 


 


 


 


justyna.wadolowska1993@wp.pl

502-565-070


 


Zachęcamy do śledzenia naszej strony: https://www.facebook.com/biegstefanaczarnieckiego/


Wyniki

Mężczyźni kat wiekowe.pdf
Mężczyźni kat wiekowe.pdf
Mężczyźni OPEN.pdf
Kobiety kat wiekowe.pdf
Kobiety OPEN.pdf

Aktualności